MVM Prayagraj maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

0.0

ACRES LAND

1130

STUDENTS

73

TOTAL STAFF

1920

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir - II
Rajrooppur, Near Police Thana
Prayagraj (211011) - Uttar Pradesh
: 0532 - 2103043
: mvmprayagrajkpm@mssmail.org